Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

ČSVTS, česká psychoenergetika

13. 06 2010 | Psychoenergetika jako vědní disciplina doplňuje vědu tím, že pojímá vědomí, myšlení a vůli člověka jako faktor, který je schopen ovlivňovat živou i neživou hmotu jako fyzikální realitu. Za otce České psychoenergetiky možno považovat prof. Františka Kahudu a jeho stovky spolupracovníků sdružených v Psychoenergetické laboratoři (PEL) při VŠCHT Praha. Mezi nimi byla řada senzibilů, u kterých se vyskytovaly mimořádné schopnosti, vyplývající právě z jejich veliké citlivosti.

Vážený čtenáři,

dovol mi představit Českou psychoenergetickou společnost, která realizuje svoji činnost v rámci ČSVTS, Praha 1., Novotného lávka 5. Protože název je neobvyklý a může působit různé dohady, považuji za potřebné nejprve zveřejnit definici psychoenergetiky.

Psychoenergetika jako vědní disciplina doplňuje vědu tím, že pojímá vědomí, myšlení a vůli člověka jako faktor, který je schopen ovlivňovat živou i neživou hmotu jako fyzikální realitu.

Za otce České psychoenergetiky možno považovat prof. Františka Kahudu a jeho stovky spolupracovníků sdružených v Psychoenergetické laboratoři (PEL) při VŠCHT Praha. Mezi nimi byla řada senzibilů, u kterých se vyskytovaly mimořádné schopnosti, vyplývající právě z jejich veliké citlivosti. Ti potom pomohli definovat zkoumaný obor jako psychoenergetiku. Cílem výzkumů organizovaných prof. F. Kahudou bylo prokázat existenci mentální energie a využití mimořádných schopností senzibilů ve většině oborů lidské činností.

V době 1980 až 1987 patřila PEL mezi několik desítek světových výzkumných pracovišť zabývajících se anomálními jevy, mezi které patří i využití mimořádných schopností senzibilů. Přispívala k tomu i situace, že mezi spolupracovníky prof. F. Kahudy byla i řada vědeckých pracovníků. V tomto období byly PEL stanoveny ministerstvem školství dva základní úkoly.
1.prokázat, že tyto anomální (pychoenergetické) jevy existují a je možno je prakticky využívat
2.odhalit podstatu těchto jevů.

Na základě uskutečněných výzkumů bylo při vědecké oponentuře v roce 1988 na VŠCHT Praha konstatováno – jevy existují a je možno je prakticky ve vybraných oborech využívat. Poznání podstaty jevu prokázáno nebylo. Tohoto vyhodnocení se prof. F. Kahuda již nedožil, protože začátkem roku 1987 zemřel.

Po roku 1989 došlo ke zhoršení rozvoje psychoenergetiky. První a nejtěžší ranou byla smrt prof. F. Kahudy, který nejenže byl vědec, ale byla to osobnost uznávaná vedoucími politickými i hospodářskými činiteli. Další příčinou bylo, že se nenašel nikdo ze spolupracovníků-vědců, který by převzal štafetu po prof. F. Kahudovi pro další rozvoj a praktické využití psychoenergetiky v nových podmínkách. Proto mohlo dojít k tomu, že pod hlavičkou boje proti pavědě došlo ke zrušení výzkumného pracoviště, katedry 93 fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha. O správnosti tohoto rozhodnutí nechť si čtenář udělá svůj vlastní úsudek.

Po tomto rozhodnutí se bývalí spolupracovníci dohodli na založení následnické, společenské organizace. Ustavující schůze se zúčastnilo na 190 bývalých spolupracovníků. Takovým způsobem došlo v roce 1991 k vytvoření organizace, která svoji činnost zahájila jako součást Společenstva drobného podnikání ČSVTS a která se později přejmenovala na ČEPES. Ustavující schůze rozhodla pokračovat v díle započatém PEL a pokud možno ho dále rozvíjet. Myslím, že je vhodné se zmínit o činnostech vyplývajících ze zvýšené citlivosti senzibilů tehdy a přetrvávajících do současnosti.

Ve zdravotnictví. Senzibil vnímá (pociťuje) nebo vidí energetická narušení orgánů klienta a svým působením je harmonizuje. Tím posiluje klientovy regenerační schopnosti a pomáhá rozvinout vnitřní síly k překonání zdravotních problémů. Výhoda mentální diagnostiky i terapie spočívá v její rychlosti a ve většině případů v okamžité úlevě. Nutno si ovšem uvědomit, že odstranění problému (uzdravení) spočívá především na samotném klientovi. V současné době se snaží ČEPES tuto činnost pod názvem biopraktik zařadit do Národní soustavy povolání (NSP) jako osobní službu (ne poskytování zdravotní péče). V tomto úsilí má podporu HK ČR. Podobně je tomu v Polsku, kde Polský svaz řemesel má obdobnou profesi zařazenu pod názvem bioenergoterapeut do číselníku povolání pod číslem 514402. To znamená, že i v Polsku je tato profese chápaná jako osobní služba.
Důležitou roli sehrává skutečnost, že schopnosti biopraktika lze ověřovat nejen empiricky na základě osobních zkušeností klienta, ale i exaktně pomocí diagnostických přístrojů s mezinárodní certifikací. Touto cestou půjde i ČEPES při ověřování schopností i vlastností biopraktika v rámci kvalifikačních a hodnotících standardů. V letech 1986-87 se ověřování vybraných senzibilů PEL uskutečňovalo v rámci výzkumu v 7 zdravotnických zařízeních pod vedením vybraných lékařů těchto zařízení. Ověřování schopností biopraktika považuje ČEPES za velmi důležitou ochranu klientů před některými tzv. léčiteli, kteří však zneužívají zdravotních problémů druhých pro svoje obohacení a též před mnohými vizionáři, kteří jsou mylně přesvědčeni o svých mimořádných schopnostech.

Posuzování prostředí ve kterém člověk dlouhodobě pobývá. Senzibilové jsou schopni za pomocí různých pomůcek (virgulí, proutků, kyvadel a jiných sensorů) vnímat různé (i slabé) energetické anomálie, které mohou člověka energeticky poškozovat anebo jsou příznakem toho, co člověk hledá. Takovýto senzibil je označován jako proutkař, telestet nebo radiestét. V polském číselníku je veden pod označení radiestet s kódovým označením 514404.
Nejznámější činností bylo vyhledávání vodních zdrojů a nerostného bohatství. V dnešní době u nás přetrvává především vyhledávání vodních zdrojů. V rámci PEL byli využíváni senzibilové při práci v SHD (Severočeské hnědouhelné doly) při zabezpečování pohybu velkorypadel v terénu vyhledáváním dutin způsobených předchozí hlubinnou těžbou anebo při zabezpečování stavebních prací v SHD. V OKR (Ostravsko karvinský revír) byly senzibilové –horníci využívání při zjišťování nebezpečného horninového napětí v místech rubání anebo při pomoci Báňské záchranné službě. Po roce 1989 těchto specializovaných služeb nebylo žádáno a tím prakticky došlo k jejich zániku. Velice často bylo a dosud je využíváno senzibilů ve stavebnictví. Veřejnost je dostatečně obeznámena s ohrožením, pokud budova je postavena na místě s nevhodným podložím (proudění spodních vod nebo geoanomální zóny).       

O službách, které v současnosti v rámci ČEPES poskytujeme, a možnostech podnikání v oboru se můžete dočíst na webových stránkách www.cepes.cz. Za zmínku možná stojí, že mnozí čtenáři se mohli s námi seznámit na veletrhu ESOTERIKA 2010 v dubnu, kde jsme předvedli přístroj, kterým již v dávné minulosti a také v PEL byla prokazována existence mentální energie. Jedná se o to, že mnozí senzibilové jsou schopni zastavit točící se přístroj. Na ESOTERICE 2010 se to podařilo třem návštěvníkům.

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...