TyfloCentrum nabízí služby pro nevidomé a slabozraké

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha je specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Základním cílem je podporovat těžce zrakově postižené lidi v plné integraci do společnosti, zejména poskytováním příležitostí vedoucích k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha je specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Základním cílem je podporovat těžce zrakově postižené lidi v plné integraci do společnosti, zejména poskytováním příležitostí vedoucích k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

Pomáháme vytvářet podmínky pro integraci, která minimalizuje psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení.
TyfloCentrum Praha, o. p. s. naleznete na adrese: Krakovská 21, Praha 1
telefon: 221 462 494
web: http://www.praha.tyflocentrum.cz
e-mail: praha@tyflocentrum.cz

Služby TyfloCentra Praha jsou určeny dospělým lidem od 18 let (některé služby jsou využívány i klienty od 15 let) se zrakovým nebo kombinovaným postižením na území Prahy a Středočeského kraje a mimo průvodcovskou a předčitatelskou službu jsou poskytovány bezplatně.

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA
Průvodcovskou službu nejčastěji využívají lidé při návštěvě lékaře, úřadu nebo jiné instituce. Nejde jen o doprovod z místa srazu na cílové místo a zpět, ale i o pomoc při orientaci v budově, při vyplňování dokumentů nebo během nákupů (výběr oblečení, orientace mezi regály, sdělování informací o zboží apod.). Cena průvodcovské služby je stejně jako u předčitatelské služby 60,- korun za hodinu.

PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA
Předčítat je možné denní tisk, korespondenci, dokumenty, knihy a podobně. Jedná se o pomoc při činnostech, které uživatel služby nemůže vykonávat kvůli zrakovému handicapu, tj. např. vyplnění formuláře nebo složenky, pomoc při označování předmětů v domácnosti, vyhledání informací apod.
kontakt: Bc. Renata Laňková
tel.: 221 462 492, 776 221 462

VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ
Většinu volnočasových programů vedou externí spolupracovníci, kteří nám pravidelně věnují svůj čas, často i bez nároku na odměnu.
Nabízíme pravidelné aktivity a kurzy (jóga, rehabilitační cvičení, divadelní kurz. atd.) nebo jednorázové akce (besedy, výlety apod.). Každý pracovní den se koná několik volnočasových aktivit. Prostor je věnován také sportu a rehabilitačnímu cvičení, protože běžná sportovní zařízení nejsou pro lidi se zrakovým postižením snadno dostupná.

Novinky na každý měsíc naleznete v Pražském informátoru a na úvodní straně našich webových stránek.
kontakt: Eva Odehnalová
tel.: 221 462 494

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Podpora pracovního uplatnění
Podporované zaměstnávání je komplex služeb, který nevidomým a slabozrakým pomáhá uplatnit se na otevřeném trhu práce. Lidé, kteří využili našich služeb, pracují například jako telefonní operátoři, maséři, marketingoví pracovníci, učitelé, pracovníci v IT, asistenti, nákupčí nebo sociální pracovníci. Usilujeme o oboustranně výhodné partnerství zaměstnavatele a jeho zaměstnance. Naším cílem je podporovat zaměstnavatele tak, aby přijetí a zapracování zrakově postiženého zaměstnance nevyžadovalo větší časovou a finanční investici než přijetí a zapracování zaměstnance bez zdravotního postižení.

Výhody pro zaměstnavatele
Zaměstnání člověka se zrakovým postižením
- má příznivý dopad na pověst firmy (společenská zodpovědnost firmy),
- přináší daňové úlevy (dle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., daních z příjmů),
- umožňuje získání příspěvku od úřadu práce (např. příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa dle § 75 a na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti),
- přispívá k naplnění státem stanovené kvóty pro zaměstávání lidí se zdravotním postižením (dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Zaměstnavatelům nabízíme:
- pomoc při vyhledávání zrakově postiženého zaměstnance
- posouzení vhodnosti pracovního prostředí
- možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
- zážitkové školení pro zaměstnance na téma „Jak spolupracovat se zrakově postiženým kolegou“
- dlouhodobá podpora, která zapracováním zaměstnance nekončí, kdykoliv se na nás zaměstnavatel
může obrátit s žádostí o pomoc

Zájemcům o zaměstnání z řad lidí se zrakovým postižením nabízíme:
- poradenství - poskytujeme komplexní bezplatné poradenství sociální i pracovně-právní.
- pracovní konzultace - pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání, pomoc s přípravou životopisu a dalších dokumentů.
- zapůjčení kompenzačních pomůcek - práci zrakově postiženým usnadňují speciální pomůcky, například software pro zvětšování písma či software s hlasovým výstupem, Pichtův psací stroj, mluvící mobilní telefon, diktafon, hmatové popisky atd.

Vzdělávací kurzy - například:
- komunikační a sociální dovednosti
- pracovně-právní problematika
- telemarketing
- angličtina – intenzivní kurz komunikace v zaměstnání
- kurz obchodní korespondence a českého jazyka
- práce na počítači

Asistence přímo na novém pracovišti - pracovní asistent pomáhá handicapovanému poznat prostředí, zapracovat se a plně se osamostatnit.

Kontakt: Mgr. Anna Kaucká, pracovní konzultantka
Tel: 221 462 497, 774 033 497
Bc. Klára Pojslová, pracovní konzultantka, půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 221 462 497, 774 033 497

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
Dobrovolníci jsou lidé, kteří ve svém volném čase chtějí „být očima“ těm, kteří nevidí. Pomáhají lidem se zrakovým postižením konat věci, jež nám, vidícím, připadají samozřejmé, např. zajít si na procházku do parku, roztřídit staré fotografie, přečíst si dopis, knihu či noviny, vybrat nové oblečení, zasportovat si nebo si jen tak s někým popovídat…Dobrovolnický program je realizován ve formě „jeden na jednoho“, dobrovolník vytváří s uživatelem služby dvojici, která si určuje konkrétní podobu a rozsah spolupráce odpovídající individuálním potřebám a možnostem. Dobrovolníci jsou školeni v kontaktu s nevidomými a slabozrakými lidmi, v základech asistence a správného průvodcování.
kontakt: Michal Votava
tel.: 221 462 496, 774 284 074

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ÚČASTI V PROJEKTU
„Jak uspět na trhu práce“
Úspěšnost zaměstnávání osob se zrakovým postižením na běžném trhu práce se odvíjí od dvou faktorů: Důležitá je jednak připravenost a motivace člověka se zrakovým postižením k hledání práce a také připravenost a motivace zaměstnavatelů takového člověka zaměstnat. Přestože zaměstnavatelé mají zákonem danou povinnost zaměstnávat určité procento znevýhodněných lidí, chybí v současnosti informovanost a dostatečná spolupráce se zaměstnavateli, kteří vesměs tuto povinnost obcházejí. Je tedy potřeba vytvářet podmínky k zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a to především ve spolupráci s konkrétními zaměstnavateli. Osoby se zrakovým postižením mohou mít složitější uplatnění na trhu práce způsobené zhoršeným přístupem k informacím, motivací sníženou špatnými zkušenostmi, nedostatečnou znalostí vlastních silných stránek a někdy také nedostatečným zvládáním těch dovedností, které současný trh práce vyžaduje (PC, AJ, komunikační dovednosti).
Na tyto skutečnosti reaguje nový projekt s názvem „Jak uspět na trhu práce“, který bude v období června 2010 – dubna 2011 realizovat TyfloCentrum Praha, o.p.s. Jedná se o komplexní vzdělávací a rozvojový program pro zájemce z řad osob se zrakovým postižením. Projekt je financovaný z prostředků Evropské Unie v rámci Evropského sociálního fondu a na jeho spolufinancování se podílí také Česká republika svým státním rozpočtem a Hlavní město Praha. Obecným záměrem celého programu je připravit jeho účastníky ke vstupu na současný trh práce v Praze a současně vytvářet takové podmínky, aby na něm nacházeli uplatnění. Každý bude mít sestaven individuální plán profesního rozvoje tak, aby co nejlépe odpovídal jeho potřebám, ale i požadavkům zaměstnavatelů. Tento plán bude realizován pomocí na míru ušité kombinace nabízených kurzů a individuálních konzultací.

Co tedy čeká účastníka programu?
1. S každým bude vypracován a průběžně revidován individuální plán profesního rozvoje
2. Dle potřeby a stávajících dovedností Kurz psaní všemi deseti na klávesnici
3. Každý absolvuje Kurz orientace na trhu práce – 24 hodin skupinové výuky
4. Každý absolvuje Kurz práce s PC I. – rozsah dle individuální potřeby 5 – 20 hodin individuální výuky
5. Každý absolvuje Terénní nácvik dovedností – nácvik přijímacího pohovoru s personalistou ve firmě s možností celý průběh zkonzultovat, rozebrat a dostat zpětnou vazbu
6. Každý absolvuje jeden intenzivní kvalifikační kurz dle vlastního výběru z nabídky v rozsahu 50 až 200 hodin

Účast v programu je bezplatná, počet míst je omezen. Celý program druhého běhu bude probíhat od června 2010 do dubna 2011. Informativní schůzka proběhne 14. 4. 2010 v 16,00 v klubovně TyfloCentra Praha, o. p. s. v Krakovské ulici 21, Praha 1. Případní zájemci o účast se mohou hlásit již nyní u asistentky projektu na uvedeném kontaktu:

Kontakt: Mgr. ANNA KAUCKÁ
Tel.: 221 462 497, 774 033 497
E-mail: kaucka@tyflocentrum.cz